INTEGRACE

 

 

Co je to integrace?

 

Formy integrace:

 

-         individuální zařazení dítěte s postižením do běžné třídy mateřské, základní či střední školy (plné začlenění mezi majoritní skupinu, náročné odborné vedení, nutný individuální vzdělávací plán, další konzultace či spolupráce s sppg pracovníkem buď v rámci školy nebo SPC)

-         vyučování ve speciální třídě mateřské, základní či střední školy (musí být zajištěn minimální počet dětí, kontakt s intaktní populací není omezen tak jako ve zvláštní škole, ve třídě působí speciální pedagog, běžně se pracuje se sppg metodami, může být společné vzdělávání se žáky ostatních tříd při některých předmětech)

 

 

Speciálně-pedagogická podpora:

 

-         doprava dítěte do školy. Ve větších městech fungují tzv. školní autobusy. Je ale nutné domluvit s příslušným dopravním podnikem, aby na určenou trasu vysílalo autobus bezbariérový. Jinak je doprava soukromou záležitostí rodičů (Příspěvky od státu).

-         asistent. Je k dispozici integrovanému žákovi, je přítomen vyučování, může obstarávat i dopravu, případně volnočasové aktivity. Během vyučování pomáhá s individuálním učením. Pokud to druh a míra postižení vyžaduje, asistuje u jídla a hygieny. Kde sehnat asistenta?Finance.

-         asistent pedagoga.

-         úprava vzdělávacích podmínek. Využití možností úprav učebních plánů a osnov - vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Do této oblasti patří také rozesazení žáků, uskupení lavic, úpravy lavic a pracovních míst, prostory pro odpočinek.

-         speciální učební pomůcky. Základní škola bývá hůře vybavena než škola speciální (speciální škola má více klientů na využití dané pomůcky, snáze získává finance). ZŠ může potřebné pomůcky získat například zapůjčením ze speciálně-pedagogického centra (které bývá součástí speciální školy), může využít osobních pomůcek žáka. Využijte doporučení speciálně pedagogického centra, používání speciálních učebních pomůcek vychází z přesné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Získávání učebních pomůcek není levná záležitost, může být pro školu problém financovat je, apelujte využitím pomůcky i do budoucna, nutností zajistit správný rozvoj dítěte s postižením.

 

 

Bariéry, které je nutné překonat:

 

-         architektonické bariéry. Od roku 1998, kdy vešla v platnost novela stavebního zákona, musí být každá nová veřejná stavba bezbariérová, jinak ji není možné zkolaudovat. Budovy škol však bývají postaveny podstatně dříve - v takovém případě je potřeba zpřístupnit budovu zdravotně postiženému dítěti. Technické požadavky a finance.

-         sociálně-psychologické bariéry. Každý z nás je vybaven určitými postoji, stanovisky, k životním situacím přistupujeme s různými zkušenostmi, na jejichž základě utváříme svoje soudy a názory. Takové, týkající se občanů se zdravotním postižením, doprovázejí i školskou integraci. Jak připravit ostatní na integraci?