Žák se zdravotním postižením

 

 

V této části se pokouším podat alespoň základní informace o jednotlivých typech postižení.

Pro další doporučuji literaturu zaměřenou na určitý druh postižení, konzultace se speciálně-pedagogickým centrem a internetové servery pro postižené.

 

 

Žák s tělesným postižením

 

Žák se zrakovým postižením

 

Žák se sluchovým postižením

 

Žák s poruchou komunikace

 

Specifické poruchy učení a chování

 

 

Vymezení pojmu podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.), paragraf 16, odstavec 1. : Žák se speciálními vzdělávacími potřebami se definuje jako osoba se:

- zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování),

- zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zvýhodnění ve vzdělávání),

- sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými vlivy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR).

 

Vymezení pojmu podle Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002

Jedná se o žáky

-        se zrakovým postižením

-        s sluchovým postižením

-        s tělesným postižením

-        s mentálním postižením

-        s vadami řeči

-        s více vadami

-        s lékařskou diagnózou artismus

-        se specifickými poruchami učení a chování

-        zdravotně postižené z důvodu dlouhodobé nebo chronické nemoci.

A to tehdy, jestliže byly tzv. speciální vzdělávací potřeby zjištěny „na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a jejich rozsah a závažnost opravňuje žáka k zařazení do režimu speciálního vzdělávání ve speciální škole.

 

 

 

Při přípravě jsem pracovala především s knihou, kterou vřele doporučuji jako odrazový můstek v cestě za poznáním současné speciální pedagogiky a přístupu k osobám znevýhodněným a jejich integraci. Valenta, Milan a kol.: Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. UPOL, Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0698-5.

 

 

Do přehledu není zařazena problematika integrace žáků s mentální retardací a to vzhledem k šíři dané problematiky a vzhledem k mé neerudovanosti v této problematice. Doporučuji informovat se v příslušných SPC nebo PPP.